NARMSP sa od marca mení na Slovak Business Agency

SBA Slovak|Business|Agency

Logo Slovak Business Agency

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) bude s účinnosťou od 1.3.2014 používať nový názov “Slovak Business Agency“ (SBA). So zmenou názvu prichádza aj nová koncepcia podpory MSP na Slovensku. Víziou SBA je stať sa prvou voľbou slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

V tomto prípade však nejde len o zmenu názvu, ale aj o zmenu koncepcie podpory malého a stredného a podnikania. Tú má svojimi aktivitami reprezentovať SBA. Základným motívom zmeny je poskytovať služby komplexnejším a účinnejším spôsobom a to v rámci celého životného cyklu podnikateľa.

Dôvody uvedenia nového konceptu ovplyvnilo viacero zásadných faktorov: pretrvávajúci vplyv globálnej hospodárskej krízy, klesajúca konkurencieschopnosť MSP a ich vysoká „úmrtnosť“, strácajúca sa chuť populácie podnikať, ale aj potreba implementovať agendu Európskej komisie v oblasti MSP a v neposlednom rade spomínaná nutnosť komplexnej a koordinovanejšej podpory podnikania.

Potreba zmeny názvu vrátane zmeny skráteného názvu agentúry vyplýva z rozšírenia zamerania činnosti a súčasne aj nových výziev, ktoré predstavuje napríklad internacionalizácia podnikania nielen v priestore spoločného trhu EÚ, ale aj na trhoch tretích krajín. Samotné slová použité v názve sú dostatočne známe a bežne používané aj širokou verejnosťou,“ uviedol generálny riaditeľ agentúry Branislav Šafárik.

Filozofiou SBA je vytvoriť centrum typu one-stop-shop, v ktorom záujemca o podnikanie, podnik v počiatočnom štádiu rozvoja a samozrejme aj existujúci MSP získa informácie, rady, priestor na vlastný rast, či kooperáciu, rôzne typy financovania a pod.

Nefinančné služby SBA záujemcov o podnikanie a začínajúcich podnikateľov budú rozdelené do niekoľkých základných foriem, napr. služby akcelerátora, inkubátora, co-workingu a pod.

Súčasťou podpory pre MSP budú aj poradenské a mentoringové služby, ktoré majú pomôcť zvýšiť mieru prežitia najmä nových podnikov a garantovať účinné využívanie finančných podporných nástrojov v podobe mäkkých úverov alebo kapitálového financovania.

SBA chce aj naďalej pôsobiť ako súčasť medzinárodnej siete Enterprise Europe Network, ktorú iniciovala Európska komisia s cieľom podpory podnikania, inovácií a výskumu.

Nóvum predstavuje aj plán SBA začať podporovať v podnikaní tzv. marginalizované skupiny (ženy, mladí, seniori, handicapovaní, migranti).

S využitím skúseností SBA v Bratislave budú následne iniciované pobočky aj v ostatných, vybraných regiónoch SR. Zámerom nie je budovať novú infraštruktúru, ale naopak využiť existujúcu infraštruktúru (napríklad univerzity, vedecko-technické parky) a zapájať i rôznych partnerov. Podstatou je dosiahnutie synergie súkromného, verejného, či akademického sektora, zabezpečenie systematickej podpory začínajúcich i existujúcich MSP a stimulovanie dopytu a ponuky medzi podnikateľským a výskumno-vývojovým sektorom.

Súčasťou novej filozofie podpory MSP je aj legislatívna iniciatíva v podobe Zákona o podpore malého a stredného podnikania, ktorý vytvorí jasný rámec, pomenuje spôsoby a aktérov podpory a uvedie do praxe aj nástroje, prostredníctvom ktorých sa bude SBA snažiť zlepšovať podnikateľské prostredie ako celok. Pôjde napríklad o zavedenie tzv. testu malých a stredných podnikov, teda identifikovanie a odstraňovanie bariér pre podnikanie malých a stredných podnikateľov, ktorí tvoria 99,9% podnikov v SR.