Výzva Európskej komisie pre odvetvie cestovného ruchu

Európska komisia (EK) vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov č. COS-TOUR-2015-3-04: Podpora konkurencieschopného a udržateľného rastu v odvetví cestovného ruchu.

Cieľom tejto výzvy je posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti európskeho cestovného ruchu prostredníctvom predĺženia turistickej sezóny diverzifikáciou produktu cestovného ruchu EÚ a zvýšením jeho dostupnosti.
 
Tohtoročná výzva je rozdelená do troch tém:
 
1.       Zvýšenie turistických tokov seniorov a mládeže v mimosezónnom období 
-          V rámci tohto cieľa je zámerom spolufinancovať projekty partnerstva, ktoré napomôžu zvýšeniu turistických tokov v mimosezónnom období, so zameraním na seniorov (osoba nad 55 rokov) a mládež (vo veku medzi 15 a 29 rokov).
2.       Diverzifikácia ponuky a produktov cestovného ruchu EÚ – podpora cezhraničných tematických turistických produktov
-          V rámci tohto cieľa je zámerom spolufinancovať projekty partnerstva, ktoré sú zamerané na diverzifikáciu ponuky európskeho cestovného ruchu podporou cezhraničných turistických produktov v oblastiach ako sú a) šport a/alebo wellness a b) kultúrne a priemyselné dedičstvo.
3.       Zvýšenie dostupnosti cestovného ruchu – zlepšenie zariadení a služieb pre turistov so špeciálnymi prístupovými potrebami
-          V rámci tohto cieľa je zámerom spolufinancovať projekty partnerstva, ktoré sú zamerané na udržanie a rozšírenie princípu „cestovný ruch pre všetkých“ pomocou poskytovania dostupných služieb cestovného ruchu pre turistov so špeciálnymi prístupovými potrebami.
 
Žiadatelia môžu byť partnermi vo viac než jednom projektovom návrhu za tému, ale môžu vystupovať ako koordinátori projektu iba v jednom predloženom návrhu za tému. Ak by žiadateľ vystupoval ako projektový koordinátor vo viac návrhoch za tému, všetky návrhy predložené v rámci tej istej témy tým istým koordinátorom budú vylúčené.
 
Žiadatelia musia patriť do jednej z nižšie uvedených kategórií a musia byť aktívni v odvetví cestovného ruchu alebo v inej oblasti, ktorá striktne súvisí s predmetom návrhu.
 
Návrh má byť prezentovaný konzorciom vytvoreným minimálne z 5 partnerov z aspoň 4 rôznych oprávnených krajín (v prípade témy 1 a/alebo 2) a najmenej 2 rôznych oprávnených krajín (v prípade témy 3).
 
Konzorcium musí pozostávať aspoň z:
 
1.       dvoch MSP – malé a stredné podniky – činné v odvetví cestovného ruchu
2.       národnej alebo regionálnej alebo miestnej verejnej  vládnej inštitúcie a
3.       asociácie, federácie, organizácie
·         činnej v oblasti mládeže a seniorov (iba pri téme 1)
·         činnej v niektorej z nasledovných oblastí: šport, wellness, prírodné dedičstvo, kultúrne dedičstvo alebo priemyselné dedičstvo (iba pri téme 2)
·         činnej v oblasti dostupného cestovného ruchu alebo zastupujúcej ľudí so špeciálnymi potrebami (iba pri téme 3).
 
Celkový rozpočet na predmetnú výzvu je nasledovný:
Téma 1 – 1 700 000 eur (1 000 000 eur na projekty zamerané na cieľovú skupinu seniori a 700 000 eur na projekty zamerané na cieľovú skupinu mládež)
Téma 2 – 1 700 000 eur
Téma 3 – 900 000 eur
 
Maximálna výška grantu na projekt pri téme 1 a 2 je 250 000 eur a pri téme 3 je 125 000 eur. Grant možno poskytnúť maximálne do výšky 75% oprávnených nákladov. Predpoklad je, že môže byť podporených 8 projektov za každú tému.
 
Termín na elektronické predloženie návrhov je 30. jún 2015, 17:00 h.
 
Potenciálni žiadatelia môžu adresovať svoje prípadné otázky súvisiace s obsahom výzvy e-mailom na adresu EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu


Všetky potrebné informácie a dokumenty k výzve sú zverejnené na nasledovnej webovej adrese:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0

Projekt “We-Women for Expo”

V rámci svetovej výstavy EXPO Miláno 2015 sa ako jedno zo sprievodných podujatí uskutoční v dňoch 29. júna – 9. júla 2015 aj týždeň venovaný ženám a projektu „WE-Women for Expo“. Do projektu, ktorého kľúčovou témou je porovnávanie tradičnej stredoeurópskej a stredomorskej výživy, sa zapojí aj Slovensko, prostredníctvom plánovaných podujatí s účasťou slovenských a talianskych podnikateliek.

Spolu so združením talianskych podnikateliek AIDDA, ktoré bude na projekte participovať, bolo predstavených niekoľko myšlienok, ktoré by mohli byť počas trvania svetovej výstavy EXPO Miláno 2015 zrealizované v slovenskom pavilóne:

  1. Konferencia počas týždňa venovaného ženám a projektu „WE-Women for Expo“, (29. jún – 9. júl 2015), na tému „ Jedlo a výživa v národných kultúrach (Stredná Európa – Stredomorie) s tradičnými ukážkami remesiel spojených s témou (čipka, textil, keramika)“. Porovnanie medzi slovenskými a talianskymi podnikateľkami.
  2. Stretnutie k téme „Od jedla k umeniu, alebo ako umelecké dielo“. Projekt je určený slovenským umelcom (výtvarné umenie, literatúra,..) a ich talianskym partnerom.
  3. Prezentácia k inovačným bio-start-upom, ktoré môžu zmeniť svet, medzi 2-3 slovenskými a talianskymi podnikateľkami.

Predstaviteľky AIDDA súčasne ponúkli projekt určený cestovným agentúram – kultúrny a obchodne orientovaný program, ktorý zahŕňa návštevu vo vybraných talianskych regiónoch. Ide konkrétne o Kampániu, sídlo Bourbonovcov v Caserte a textilných tovární v San Leucio, ktoré patria medzi najstaršie a najcennejšie na svete. Druhou myšlienkou je návšteva múzeí sochára a maliara A. Burriho v regióne Umbria, ktorý tento rok oslavuje sté výročie narodenia a prechádzka po chodníkoch hľuzoviek a kašmírovej ceste.

Projekt „WE-Women for Expo“ dávame do pozornosti všetkým podnikateľkám, farmárkam, umelkyniam, spisovateľkám píšucim o výžive a tradičnej kuchyni, start-upom s inovatívnymi výživovými doplnkami a všetkým ostatným ženám, ktoré by prispeli svojimi skúsenosťami a názormi k zviditeľneniu svojej činnosti počas trvania výstavy EXPO Miláno 2015 a predstavili svoje uplatnenie v jednotlivých oblastiach podnikania.

Ohľadom ďalších informácií o podujatí kontaktujte p. Gaburová: maria.gaburova@mzv.sk

Jarný BizNetworking v Žiline

Srdečne Vás pozývame na jarný BiznisNetworking pre firmy a podnikateľov, jediné podujatie svojho druhu na severnom Slovensku 21.apríl 2015, Holiday Inn, 17-20.hod

Prihlášky do 17.04.2015 na  cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR TU

  prípadne emailom na info@podnikanie-zenyzilina

DETAILY a REGISTRÁCIA:

http://www.podnikanie-zenyzilina.sk/novinky/jarny-biznetworking-v-ziline-63

Čo je podstatou networkingu?

Networking je sieťovanie ľudí s rovnakým zmýšľaním. Existujú rôzne kluby a organizácie, ktoré združujú ľudí s rovnakými záujmami, napríklad drobnochovatelia, záhradkári, dôchodcovia a podobne. To je tiež forma networkingu. Ak však hovoríme o biznis networkingu,  pri tomto sieťovaní je základným zámerom generovanie nových obchodných príležitostí.

Čo tým podnikateľ získa pre svoj biznis?

Každé individuálne vyhľadávanie partnerov a následné dohodnutie stretnutia stojí nejaký čas. Tiež každá schôdzka predstavuje istý náklad, či už len časový alebo aj finančný. Tu sa na jednom mieste sa stretne 50 podnikateľov, ktorí majú záujem o nadväzovanie osobných kontaktov. Teda každý účastník jednoznačne ušetrí a v koncentrovanej forme získa množstvo nových kontaktov. To všetko v príjemnom prostredí a pod dohľadom profesionálov, ktorí sa networkingu venujú viac ako 10 rokov.

Európska únia i tento rok oceňuje najlepšie projekty

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách:

  • Podpora podnikateľského ducha:

oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami,

  • Investovanie do podnikateľských zručností:

oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností,

  • Podpora podnikateľského prostredia:

oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch,

  • Podpora internacionalizácie podnikania:

oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej,

  • Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov:

oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania,

  • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých:

oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ako je Island, Nórsko, Srbsko alebo Turecko, ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Všetky potrebné informácie s registračným formulárov a manuálom sú zavesené na našej webovej stránke:

http://www.sbagency.sk/novy-rocnik-sutaze-europska-cena-za-podporu-podnikania#.VOsVu9LriM9

 Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže.

Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 29. máj 2015.

Národná porota vyberie 2 projekty do európskeho kola. Termín na zaslanie projektov do európskeho kola je: 26. jún 2015.

Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 19. novembra 2015 v Luxemburgu.

V minulom roku sa to súťaže zapojilo 358 projektov z 31 krajín. Národné poroty nominovali do európskeho kola 58 projektov.

Každý rok sa určia víťazi celoeurópskych ocenení, ktorí sa stanú inšpiráciou pre ostatných.

Projekt spoločnosti AV Mobilita s.r.o. získal prestížne ocenenie Európskej komisie – Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii Zodpovedné podnikanie. Ceny boli odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 25.-26. novembra 2013 vo Vilniuse v Litve.

Aj v roku 2012 bol  Slovenský projekt REGIONFEMME taktiež úspešný a dostal sa do užšieho výberu (14 najlepších) v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke:

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Nerozumiem zákonom tejto krajiny, alebo kde sa podel zdravý rozum …

je tu začiatok nového roka a väčšinou si dávame predsavzatia, sľuby, méty, ktoré by sme chceli dosiahnuť …. aj ja som si dala jedno predsavzatie. Budem aspoň takouto formou upozorňovať na nezmyselné zákony tejto krajiny súvisiace s podnikaním, lebo im už prestávam rozumieť.

Možno mi moju interpretáciu predmetných nezmyslov pomôžete upresniť, možno pridáte svoje skúsenosti a možno sa nám podarí spolu upozorniť na niečo čo by sa mohlo vyriešiť spôsobom … kde je politická vôľa,tam je i cesta ….

Na začiatku roka ma veľmi zaujala novela zákona o elektronických registračných pokladniciach a tiež zmeny, ktoré boli v tejto oblasti odsúhlasené v zákone o dani z príjmov. V médiach sa skloňovali len povolania ako lekári, právnici alebo veterinári, na ktorých sa bude vzťahovať povinnosť používať elektronickú registračnú pokladňu. Keď som si pozrela upgradovanú verziu prílohy, ktorá vymenúva činnosti, pri ktorých je pokladnica potrebná, bude asi jednoduchšie vymenovať, ktorých povolaní sa táto povinnosť netýka. Tak okrem lekárov pribudli účtovníci, cestovné kancelárie, pohrebné služby, reklamné agentúry, poradenské služby ale aj tlmočníci, opravári a zariadenia poskytujúce ubytovacie služby. Toto je niečo, čo by som v predmetných zmenách ešte chápala ale poďme ďalej.

Od 1.1.2015 majú všetci výrobcovia povinnosť vyrábať a predajcovia predávať pokladnice, ktoré sú prispôsobené na online systém fungovania. A tu je prvý zádrhel – to ako má vyzerať a fungovať online systém a pripojenie špecifikuje MF SR vo svojej vyhláške, plus nové pokladne bude certifikovať colný úrad. Táto vyhláška však ešte neexistuje a nakoľko Colný úrad SR začne pokladnice certifikovať až 1.4.2015, v prechodnom trojmesačnom období budú výrobcovia a distribútori vydávať k pokladniciam vyhlásenie, že pokladňa spĺňa náležitosti zákona a je pripravená na on-line komunikáciu s finančnou správou, hoci po pravde to s určitosťou tvrdiť nemôžu.

Druhý zádrhel sa týka virtuálnych pokladní. Virtuálnu registračnú pokladnicu môžu používať podnikatelia, ktorých počet vydaných pokladničných dokladov nie je viac ako 1000 za mesiac. Aby to nebolo také jednoduché, tak virtuálne pokladne môžu od 1.4.2015 začať používať, len tí podnikatelia, ktorí boli pridaní do zoznamu povinných novelou zákona. Všetci ostatní, ktorí už túto povinnosť používať pokladnicu mali do 1.4.2015 môžu virtuálnu pokladnicu používať až od 1.1.2016, napriek tomu že spĺňajú podmienku počtu vydaných dokladov.

Na mojom príklade je to krásne demonštrovateľné. Mám obchodnú prevádzku, kvôli ktorej mi vznikla povinnosť používať elektronickú registračnú pokladňu už pred 1.4.2015 ale zároveň poskytujem účtovné služby, pri ktorých mi táto povinnosť pribudne až 1.4.2015. Spĺňam podmienky počtu vydaných dokladov do 1000 za mesiac a keby som chcela začať používať virtuálnu registračnú pokladňu, predať fyzickú pokladňu a ušetriť tak na jej úprave na online formu ktorá skôr či neskôr postihne všetky skôr narodené pokladne nemôžem tak urobiť od 1.4.2015 ale musím si počkať ešte rok, do 1.1.2016.

Financovanie podnikania žien na Slovensku

Milé respondentky,

v rámci výskumu zameraného na problematiku financovania podnikania žien na Slovensku, ktorý je súčasťou projektu „Výskum podpory ekonomickej sebestačnosti znevýhodnených skupín obyvateľstva“ realizovaného Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Vás chceme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Cieľom dotazníka je zhodnotiť vnímanie tejto problematiky zo strany podnikateliek a identifikovať potreby pre zlepšenia prístupu k financovaniu.

Vaše názory a skúsenosti sú pre tento výskum dôležité, preto Vás prosíme o úprimné a pravdivé odpovede. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na výskumné účely. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

http://goo.gl/forms/pc52AbHxGQ

konf_logo

Podnikateľské Fórum – Pozvánka

Využite príležitosť a zúčastnite sa konferencie, ktorá sa bude konať 11.11.2014 v Bratislave.

konf_logo

Program konferencie bude vysielaný aj prostredníctvom internetu.

Nosnou témou tejto konferencie sú - Znalosti a informácie pre úspešné podnikanie.

Akcia je vhodná pre široké spektrum malých a stredných podnikateľov.

Viac informácií získate na stránke konferencie http://forum.bcclub.sk/

Využite tento promo kód 2pf41kzv a zakúpte si vstupenku už dnes so zľavou -20 EUR na nasledovnej linke http://goo.gl/fzVe3V.počet lístkov na akciu v Bratislave je limitovaný.

Čo sme pripravili:

Hlavný program sa koná v Bratislave. V dvoch sálach vystúpi postupne 8 podnikateľov a podelia sa s Vami o ich osobné skúsenosti a znalosti. Bratislava bude spojená telemostom s Nitrou, Piešťanmi a Brnom. Pridajú sa k nám aj podnikatelia z Ázie – Singapore. Očakávame že naše pozvanie využije ďalších cca 100 podnikateľov, ktorí sa pripoja na konferenciu priamo zo svojich firiem a budú sledovať akciu cez internet na vlastných PC.

Tí ktorí docestujú do Bratislavy môžu využiť networking na vlastnú prezentáciu, získanie nových kontaktov a využiť služby tlmočníka pri komunikácii s podnikateľmi z Ázie.

Zažite tento nový formát a získajte nové kontakty. Pre všetkých účastníkov konferencie budú k dispozícii v archíve všetky prednášky a kontakty na účastníkov a partnerov akcie.

Pozrite si čo povedali o nás na prvom ročníku konferencie

http://goo.gl/bjYmai

V prílohe prikladám leták ku konferencii

Akciu organizuje BCCLUB, o.z. http://www.bcclub.sk/

s pozdravom

Katarína Zvonárová

Event manager

FCEU s.r.o. Radnicne namestie c.1, SK-90102 Pezinok, Slovakia
tel: +421-910-787-556email: lucinar@profc.eu
web: www.profc.eu blog: manazmentrizik.sklucina.blog.sme.sk

Pozvánka na stiahnutie

Konferencia Inspire – inšpiratívne popoludnie pre ženy v Banskej Bystrici

Inspire“ alebo po slovensky „inšpirovať“. Také má byť popoludnie, ktoré pre ženy pripravila Platforma žien Slovenska spolu so spoločnosťou OPEN F & K, organizátorom HARMÓNIA festivalov zdravia a krásy na Slovensku. 13. novembra 2014 sa po prvýkrát v Banskej Bystrici predstaví spoločný projekt s názvom Konferencia pre ženy Inspire. Od 14.00 do 19.30 h. budú štyri pozvané hosťky skrz svoje pracovné príbehy motivovať a inšpirovať prítomné dámy. Zaznie príbeh Gabriely Revickej, spisovateľky, úspešnej podnikateľky a jednej zo zakladateliek portálu e-zeny.sk. S projektom Obdivuhodná žena sa predstaví Viktória Sentpéteryová; s úspešným podnikateľským nápadom Tamara Osadňanová a tiež osobná a partnerská koučka Janette Šimková. Pokračovať budeme živými diskusiami na témy ako prepojiť pracovný a súkromný život, ako sa realizovať v pracovnej oblasti a kde hľadať nápady, ak chceme začať podnikať? V záverečnej časti pripravovaného podujatia chceme účastníčkam ponúknuť praktické infomácie, o tom ako uspieť na pohovore, akými flexibilnými formami zosúladiť súkromný a pracovný život, čo je to mikropráca, prípadne kde hľadať pomoc a rady pri začiatku podnikania. Priestor bude i na výmenu obchodných kontaktov, nadviazanie nových spoluprác. Spojila nás motivácia pomôcť ženám, vytvoriť pre ne podmienky na lepšiu realizáciu, slobodu v rozhodnutiach a uplatnení, ich plnohodnotné začlenenie do všetkých odvetví podnikateľského, spoločenského, ale aj rodinného života. Sú medzi nami podnikateľky, manažérky, zástupkyne neziskového sektora, ženy, ktoré sa venujú profesionálnemu, ale aj osobnostnému rozvoju“ – hovorí Ing. Jaroslava Lukačovičová, predstaviteľka Platformy žien Slovenska. Mgr. Katarína Mikuláková, organizátorka HARMÓNIA Festivalov zdravia a krásy na Slovensku: „Teším sa, že sa zrodilo podujatie, akým je Konferencia pre ženy Inspire. Verím, že prinesie motiváciu, inšpiráciu a povzbudí k pozitívnym zmenám v živote žien“. Pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu sa takéto podujatie uskutoční prvýkrát a to priamo v srdci mesta Banská Bystrica, v nádherných priestoroch mestskej radnice. Viac o podujatí Konferencia pre ženy Inspire v Banskej Bystrici, 13.11.2014 a možnosti aktívne sa ho zúčastniť sa dozviete na stránke www.PlatformaZien.sk